Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Minister

Ministerul Sănătății este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul de activitate încredinţat.

  • În activitatea sa, ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern şi de alte acte
  • normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului,  precum și de alte acte normative. 
  • Ministerul are misiunea de a analiza situaţia şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. Ministerul realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în domeniul ocrotirii sănătății.
  •  

Funcţiile de bază:

1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul prevăzut la punctul 6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanţi relevanţi ai societăţii civile şi comunităţii de afaceri; 

2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniul prevăzut la punctul 6; 

3) monitorizarea scorului şi poziţiei Republicii Moldova în cadrul indicatorilor şi clasamentelor internaţionale care ţin de domeniile sale specifice şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestora; 

4) monitorizarea percepţiei cetăţenilor şi agenţilor economici cu privire la politicile publice, actele normative şi activitatea statului în domeniul de activitate specific Ministerului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acesteia; 

5) monitorizarea calităţii politicilor publice şi actelor normative în domeniul de activitate specific Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă şi sectorul privat; 

6) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul prevăzut la punctul 6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora; 

7) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;
8) elaborarea, aprobarea și implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniul prevăzut la punctul 6, a planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare a acestora prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective; 

9) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului și, după caz, în cadrul instituțiilor bugetare din subordine; 

10) asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului, în conformitate cu principiile bunei guvernări; 

11) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul deține calitatea de fondator; 

12) asigurarea, prin intermediul instituţiilor medico-sanitare publice din sfera sa de competenţă, a prestării serviciilor medicale în conformitate cu Programul ramural de servicii medicale pentru contingentul arondat, elaborat şi aprobat anual de Minister, precum şi finanţarea instituţiilor medico-sanitare publice pentru serviciile medicale acordate în cadrul Programului ramural de servicii medicale din contul mijloacelor bugetului de stat; 

13) gestionarea, în condițiile legii, a programelor internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformelor sistemelor de asistență medicală și de protecție socială; 

14) exercitarea altor funcții specifice.

 

Hotărâre nr.148 din 25.08.2021 cu privire la organizarea și funcționarea MS. 

Linkuri utile