Font Bigger
Black & White
Visible cursor

Ministry

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate.

În activitatea sa, ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului. 

Ministerul are misiunea de a analiza situaţia şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile de activitate, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă.Domenii de activitate:
    1) sănătate;
    2) muncă;
    3) protecție socială;
    4) demografie.Funcţiile de bază:

1) elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile încredițate, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;

 2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile încredințate.

– monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

– monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;

– monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

 3) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile de activitate, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

4) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;

5) elaborarea, aprobarea și implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniile de activitate, a planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare a acestora prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului și, după caz, în cadrul instituțiilor bugetare din subordine;

7) asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului;

8) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;

9) gestionarea, în condițiile legii, a programelor internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformelor sistemelor de asistență medicală și de protecție socială;

 10) exercitarea altor funcții specifice.HOTĂRÂRE Nr.694 din  30.08.2017, cu privire la organizarea și funcționarea MSMPS http://lex.justice.md/md/371189/