Font Bigger
Black & White
Visible cursor

Human resources in health sector

1. Ordin Nr. 52 – p § 5 20 aprilie 2011 Cu privire la subdiviziunea resurse umane din instituţiile medico-sanitare

 

2. Codul Muncii al Republicii Moldova

 

3. Legea ocrotirii sănătăţii

 

4. Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014 – 2017

 

5. Privind carnetul de muncă

 

6. Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină

 

7. Regulamentul cu privire la vechimea în muncă în specialitate

 

8. Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice

 

9. Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

 

10. Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

 

11. Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

 

12. Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

 

13. Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova/ Monitorul oficial Nr. 247-255 din 05.08.2016

 

14. Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare

 

15. Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile

 

16. Regulamentul cu privire la evidenţa militară

 

17. Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

 

18. Cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti

 

19. Cu privire la exercitarea profesiunii de medic 20. Cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

 

21. Cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

 

22. Regulamentul cadru al institutiei medico-sanitare publice republicane

 

23. Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025

 

24. Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță pentru cei interesați că, în cadrul Universității de Medicină și Farmaceutică „Grigore T. Popa” din Iași, România, se vor derula două programe noi de studiu în limba engleză, acreditate de către Ministerul Educației Naționale, începând cu anul universitar 2017-2018.

 

1.Physiotherapy (Balneology, physical therapy and medical rehabilitation), 3 ani- studii de licență, 3000 euro/an, 45studenți/an.

 

2.Biomedical Engineering, 2 ani- master, 2500 euro/an, 45 studenți/an.

Actele se depun în Cabinetul Instructiv  Metodic Republican al Ministerul Sănătăţii.

 

Adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2, et.5, Blocul Chirurgical al Spitalului Clinic Republican pentru Copii „Em. Coţaga”.

 

Program:      Luni    14:00 – 17:00
                     Joi      09:00 – 12:00

 

Informaţii suplimentare la tel. 728122, 268829.

 

Ordinul nr 1603 din 28 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmare autentificării studiilor medicale și farmaceutice, calificărilor obținute, formării profesionale continue și activității de muncă  

Ordinul nr. 212  din  02.03.2020   cu  privire  la  modificarea  anexei  nr.2 al  ordinului nr. 386/2018 “cu privire  la  atestarea medicilor  și farmaciștilor”

Ordinul nr.211 din 02.03.2020 cu  privire la  modificarea  anexei nr. 2 al  ordinului nr.394 din 13.03.2018 ” cu privire  la  atestarea  personalului medical  și  farmaceutic cu  studii medii de  specialitate’

Graficul atestare medicii 2020

Graficul atestare asistenti medicali 2020 

Ordin nr.199 din 18 februarie 2019 Cu privire la modificare  anexei nr.2  Ordinului MInisterului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  nr 394 din 13.03.2018 Cu privire la atestarea personalului medical și farmaceutic cu studii medii de specialitate

Ordin nr 198 din 18 februarie 2019 cu privire la modificarea anexei nr.2 al Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

 Graficul de atestare a medicilor pentru anul 2019

Graficul de atestare a personalului medical cu studii medii pentru anul 2019

Ordin nr 1568 din 27 decembrie 2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

Programul formării profesionale continue a medicilor și farmaciștilor anul de studii 2019

 Graficul de atestare a medicilor pentru anul 2018

Graficul de atestare a personalului medical cu studii medii pentru anul 2018

Ordin cu privire la cuantificarea creditelor pentru educația medicală continuă

Ordin nr 394  din 13 martie 2018 Cu privire la atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate

Ordinul nr. 386 din 07 martie 2018 Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor

Ordin nr.129 P §1 din 02.11.17 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.58-p§1 din 03.05.11

Ordin nr.531 din 21.10.18 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.58-p§1 din 03.05.11

Ordin nr.1310 din 16.11.18 Cu privire la modificare și completarea Ordinului MInisterului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  nr 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

Ordin nr.1313 din 16.11.18 Cu privire la modificare anexei nr.2 al Ordinului nr. 386 din 07.03.18 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor