Font Bigger
Black & White
Visible cursor

Online Petitions

Prin petiție, în sensul Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.
 
Petiția poate fi depusă:
– electronic, fiind expediată prin 
poșta electronică la adresa secretariat@ms.gov.md;
– prin intermediul Oficiilor Poștale;
– la sediul Ministerului Sănătății, în cutia poştală amplasată la intrarea centrală.
 
Potrivit art.75 alin. (1) din Codul administrativ, petiţia conţine următoarele elemente:
·     numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;
·     domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
·     denumirea autorităţii publice;
·     obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;
·     
semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în         formă electronica semnătura electronică.
 
Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.75 alin. (1) lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează. 
 
Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
 
Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a
petiţionarului nu se examinează.
 
Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiţie de acelaşi petiţionar, cu acelaşi obiect,
aceasta nu se examinează şi se conexează la dosarul iniţial.
 
Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Această prelungire are efect doar dacă este comunicată în scris participanților la procedura administrativă în termen de 30 de zile, împreună cu motivele prelungirii.
 
În mod excepţional, cînd în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăşi 90 de zile.
 
Petiționarul, care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, poate verifica statutul petiției, apelând la numărul de telefon 022 268 818, Serviciul managementul documentelor.
 

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, consultați: Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018  și Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

 
Modul de examinare a adresărilor electronice:
 
·          Pagina web www.ms.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa Ministerului Sănătății în mod electronic cu                      propuneri, reclamaţii şi sesizări.
 
·           Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
 
·          În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării, vor fi implicate şi autorităţile administraţiei            publice vizate.
 
·          
Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii                    suplimentare.
 
·         Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată            în adresare.
 
·          La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a                      informaţiei comunicate.